Grammar corner |#17 Cách dùng Gerund
E-Series - Grammar corner - 17/07/2022
  • Danh động từ (gerund) được hình thành từ động từ nguyên mẫu thêm đuôi -ing. Danh động từ có thể tồn tại ở dạng khẳng định (ví dụ: doing, going, eating, studying) hoặc phủ định (ví dụ: not doing, not studying).
  • Chúng ta có thể sử dụng danh động từ:

1 – như một danh từ, làm chủ ngữ hoặc tân ngữ của câu.

Ví dụ: Walking may reduce your risk of developing a cold or the flu. (Đi bộ có thể làm giảm nguy cơ bị cảm lạnh hoặc cúm.)

Happiness is getting up late and not going to work. (Hạnh phúc là được thức dậy muộn và không phải đi làm.)

2 – sau một số động từ, ví dụ: like, love, hate, enjoy, etc.

Ví dụ: I love running in the morning. (Tôi thích chạy bộ vào buổi sáng.)

I hate not wearing mask in public places. (Tôi ghét việc không đeo khẩu trang khi ở nơi công cộng.)

3 – sau giới từ.

He left without saying goodbye. (Anh ấy đã rời đi mà không một lời từ biệt.)

She is very good at playing piano. (Cô ấy chơi piano rất giỏi.)

  • Nguyên tắc thêm đuôi -ing

Look

Play

Looking

Playing

Thêm -ing

Live

Living

Bỏ e rồi thêm -ing

Begin

Beginning

Nếu động từ kết thúc bằng phụ âm – nguyên âm – phụ âm (ví dụ: begin, run, cut) thì gấp đôi phụ âm trước khi thêm -ingCó thể bạn quan tâm

Have to, don’t have to Chúng ta sử dụng have to + verb (infinitive) để nói về các quy tắc và…
E-Series, Grammar corner, : 18/07/2022
  CÁC DẠNG SO SÁNH TRONG TIẾNG ANH (COMPARISONS) So sánh là một dạng ngữ pháp quan trọng và được sử…
E-Series, Grammar corner, : 16/07/2022
CÁC DẠNG SO SÁNH TRONG TIẾNG ANH (COMPARISONS) So sánh là một dạng ngữ pháp quan trọng và được sử dụng…
E-Series, Grammar corner, : 15/07/2022
TRẠNG TỪ CHỈ CÁCH THỨC (ADVERBS OF MANNER)    Trạng từ chỉ cách thức là gì?  Trạng từ chỉ cách thức…
E-Series, Grammar corner, : 14/07/2022
CÂU ĐIỀU KIỆN (CONDITIONAL SENTENCES)  Định nghĩa  Câu điều kiện (conditional sentences) là loại câu dùng để diễn tả giả thiết…
E-Series, Grammar corner, : 13/07/2022
TÍNH TỪ ĐUÔI -ED VÀ -ING   (ADJECTIVES ENDING IN -ED AND -ING)    Tính từ đuôi -ed và –ing là dạng…
E-Series, Grammar corner, : 12/07/2022